Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza Lubuska Niebieska Tarcza Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Słubicach

Przedszkole szuka sekretarki

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4 „Krasnal Hałabała” w Słubicach poszukuje osoby do zatrudnienia na stanowisku sekretarki w Przedszkolu Samorządowym nr 4 „Krasnal Hałabała” w Słubicach.

1. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sekretarki,

5) wykształcenie wyższe zawodowe,

6) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

1) wiedza w zakresie znajomości i umiejętności stosowania przepisów Ustawy o systemie oświaty, o systemie informacji oświatowej, Karty Nauczyciela, Kodeks Pracy,

2) umiejętności takie jak: kreatywność, systematyczność, odporność na stres, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

3) umiejętność obsługi komputera i programów MS Office,

3. Do obowiązków pracownika będzie należało między innymi:

1) Koordynowanie i realizowanie zadań w zakresie: - sprawozdawczości GUS, SIO, PEFRON - przygotowywania projektów pism, uchwał, zarządzeń, decyzji, - wykonywania zadań wynikających z Karty Nauczyciela oraz Ustawy o systemie oświaty i Kodeksu Pracy, - prowadzenia kancelarii, dokumentacji pracowniczej pracowników Przedszkola Samorządowego nr 4 „Krasnal Hałabała” w Słubicach,

2) Koordynowanie i realizowanie działań wynikających z zarządzeń Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 4 „Krasnal Hałabała”

4. Informacja o warunkach pracy: wymiar czasu pracy – pełny etat, 8 godzinny dzień pracy, praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, miejsce wykonywania pracy – Przedszkole Samorządowe nr 4 „Krasnal Hałabała „ w Słubicach, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,  narzędzia i materiały pracy – komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, oprogramowanie, urządzenia i materiały biurowe, kontakt bezpośredni i telefoniczny z klientami przedszkola, w budynku nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy, wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j.t Dz.U. z 2014r. poz.1789)

5. Wymagane dokumenty: 1) własnoręcznie podpisany list motywacyjny, 2) CV zawierające informacje, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu pracy, 3) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, 4) oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie, 5) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, 6) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, 7) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

6. Informacje dodatkowe: Oferty z wymaganymi dokumentami należy przesłać, w zamkniętych kopertach na (z podanym numerem telefonu i adresem zwrotnym) na adres: Przedszkole Samorządowe nr 4 „Krasnal Hałabała”, ul. Bohaterów Warszawy 8, 69-100 Słubice lub składać w sekretariacie Przedszkola Samorządowego nr 4 „Krasnal Hałabała” w Słubicach w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r. do godz. 15.00. Na kopercie powinien być umieszczony napis: ,,Oferta zatrudnienia na stanowisko sekretarki Przedszkola Samorządowego nr 4 „Krasnal Hałabała” w Słubicach

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4 W Słubicach

Renata Cembrowicz

Autor: Beata Bielecka | 4 grudnia 2017

Wróć Drukuj

facebook google plus one