Słubice

  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Kto do wojska? Wkrótce kwalifikacje

Od 12 do 16 lutego odbędą się kwalifikacje wojskowe. - Celem jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia - informuje Roman Filończuk, kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w słubickim Urzędzie Miejskim.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. podlegają: 1. mężczyźni urodzeni w 1999 r.; 2. mężczyźni urodzeni w latach 1994—1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; 3. osoby urodzone w latach 1997-1998, które : zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, 4. kobiety urodzone w latach 1994—1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 poz. 944). 5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie po¬siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Stawiennictwo terminy: 12-16.02. 2018 r., godz. 8.00

Kobiety - 01.03.2018 r., godz. 8.00

Dzień zapasowy: 02.03.2018 r., godz.8.00

Miejsce stawiennictwa: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego al. Niepodległości 23, 69-100 Słubice – budynek byłego internatu- parter

Dokumenty, co zabrać: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, pozwalający potwierdzić tożsamość (prawo jazdy, paszport) posiadaną dokumentację medyczną, (historia chorób, urazów, złamań, wyniki badań) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe Jak wygląda kwalifikacja wojskowa?

Osoba wezwana zgłasza się w siedzibie powiatowej komisji lekarskiej. Po założeniu ewidencji, taka osoba przechodzi badanie lekarskie i określana jest kategoria zdolności do służby wojskowej (A, B, D lub E), otrzymuje książeczkę wojskową. Po 14 dniach, czyli uprawomocnieniu się orzeczenia dotyczącego zdolności do czynnej służby wojskowej, jest przenoszona do rezerwy. Nie stawiennictwo konsekwencje: Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Dz.U.2017 r poz.1430 ). Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed burmistrzem, właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt 1 i 3 ww. ustawy).

Opracował: Roman Filończuk

Autor: Beata Bielecka | 30 stycznia 2018

Wróć Drukuj

facebook google plus one